Holnap lesz március 15-e – hogy ezzel a roppant elmés megállapítással indítsak. Mit fognak mondani a fidesziták holnap? És mit fognap hallgatni a viktoriánus vallás fundamentalista hívei, amikor transzba esve vonaglanak a Kossuth téren, megtapsolva bármit és annak az ellenkezőjét is, amit csak a spirituális nemzetvezető kihullajt az ő cuki száján?
Különösen izgi lesz, minthogy a Fidesz mindenben tagadása 1848-nak, mindenben megcsúfolja a polgári jogállam eszméjét, a polgári szabadságjogokat, élő cáfolata az egyenlőség ideájának, és a zembereket nem polgároknak tekinti, hanem a Tévedhetetlen Uralkodó engedelmes alattvalóinak, állami kézivezérlés alá rendelt kiskorúaknak, akiknek a feladatát abban jelöli ki, hogy alázatosan leborulhassanak a feneséges henceg gyönyerőséges O-lábai elé. Kant így kezdte Mi a felvilágosodás? című nevezetes esszéjét: „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata. Restség és gyávaság okozza, hogy az emberiség oly nagy része, habár a természet már rég felszabadította az idegen vezetés alól, szívesen kiskorú marad egész életében, s azt is, hogy másoknak oly könnyű ezek gyámjává feltolni magukat. Kiskorúnak lenni kényelmes.” No az apa- és vezérhiányos fanatikusoknak erre a kiskorúságára apellál a Fidesz politikája, amelynek nemhogy semmi köze 1848-hoz, hanem annak diametriális ellentéte, és a személyi függésen alapuló hűbériség avítt feudális struktúráit éleszti újjá. Lesz majd persze a beszédekben ellenséggyártás as usual, paranoia ezerrel, hogy a kiskorúak szemében így kenjék másokra, EU-ra, IMF-re, „nemzetközi baloldalra” saját kulájukat. Nincs új a nap alatt, ezt az ellenségkép-gyártó stratégiát Kant is leírta, amikor esszéjét így folytatja: „Miután elbutították jószágaikat, s gondosan vigyáztak, nehogy e jámbor teremtmények egy lépést is tehessenek ama járókán kívül, amelybe bezárták őket, megmutatják nekik az őket fenyegető veszélyeket, ha megpróbálnának egyedül járni.” Illúziónk persze ne legyen: akkor is 1848 „igaz és egyetlen” örököseinek fogják hazudni magukat ezek a kitűnő és derék emberek, amikor azt minden ízében tagadják. Gátlástalanságban és cinizmusban a viktoriánusok olyanok, mint a Star Trek: Határ a végtelen.
            Azt állítja az Ember Aki Még Sohasem Hazudott, ne azt figyeljük, amit mond, hanem amit csinál. Nohát akkor „itt az idő”, hogy engedelmes és nyáladzó pudliként kövessem a Megnevezhetetlen forradalmi útmutatásait, a 12 pont alapján nézzük, hogyan függ össze az, amit csinál, 1848 szellemével.
 
 
1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését
 
Aligha véletlen, hogy ez a pont került az első helyre. És aligha véletlen, hogy a viktoriánusok az elsők között igyekeztek korlátozni a sajtószabadságot hipertextuális törvénykezéssel, különböző törvényekben elrejtve aljasságukat. Saját pártkatonáikat nevezték ki az ungabungai cenzúrahivatalba, kilenc évre bebetonozva őket, mindenkit lehülyézve, aki bírálni merészelte őket. Törvénytelenségét azonban éppen a gyávaságban nem éppen utolsó ungabungai alkotmánybíróság mondta ki, amikor a médiatörvény egy részét megsemmisítette. Hogy mekkora a sajtószabadság, azt fényesen igazolja, ha bekapcsoljunk a narancstévét, mely inkább az ötvenes évek propaganda híradóira hajaz, gátlástalan elfogultságával, a kúrmányra kedvezőtlen hírek agyonhallgatásával, retusálásaival, éhségsztrájkolók reflektorozásával és ún. „karácsonyi zenével” történő kínzásával, a még önálló gondolkodásra képes újságírók (vö: Kantot a kiskorúságról) kirúgásával. Hogy mennyire dúl a sajtószabi Orbániában, ékesen bizonyítja továbbá a Tilos Rádió elleni bosszúhadjárat az Ice-T-üggyel, a Klubrádió nyertes pályázatának önkényeskedő megsemmisítése, frekvenciájának egy soha nem hallott kft. kezébe való áttolása, újságírók parlamenti kitiltása. És akkor még csak meg sem említettem az öncenzúrát: mert vannak, akik inkább elhallgatják véleményüket, nehogy politikai vegzálásoknak legyenek kitéve, és mondja ezután valaki, hogy így kellene működnie a sajtó- és gondolatszabadságnak egy polgári államban. Vajon nem a 70-es és 80-as évekhez tértünk-e vissza, amikor e zember csak baráti körben merte hangoztatni nemtetszését? Egyáltalán nem. Sokkal korábbi időket idéz ez, mert még a késő kádárizmusban is volt ius murmurandi. A Fidesz a sajtószabadság ügyében tagadja 1848-at.
 
 
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten
 
A Fidesz meg a felelősségvállalás – hát befosok, úgy kell röhögnöm ezen. Forradalmi Munkás-Paraszt Qúrmányuk soha semmiért nem vállal felelősséget, legyen szó forint-árfolyamról, legyen szó gazdaságpolitikai hajtűkanyarok katasztrofális hatásairól vagy az ország rossz nemzetközi híréről. Ők aztán semmiért nem felelnek, saját zsarnokságuknak és dilettantizmusuknak következményeit minduntalan másokra hárítják, nevezetes buzzworldök például a gyurcsányhibás, az emúttnyócévezés (amelyből kettő már az övék), a gonosz IMF, a gyarmatosító Unió, és a Rákosi-korszak szótárából válogatva beszélnek „nemzetközi összeesküvésről”, „elnyomó tőkéről”, „idegen(szívű) ellenségről”. Csak akkor azt nem értem, mire jó a kétharmad, a tüszőrepedésig hangoztatott „erős hatalom”, ha ők – állítólag – ezeket a folyamatokat nem képesek befolyásolni. Vezérelvük ebben a mantrában summázható: mindenki hülye, de én nem. Önkényes törvénykezéseivel, a jövő elzálogosításával, infantilis politikai játszadozásaival, történelemhamisításaival ez a hatalom nemhogy a „felelős ministerium” [értsd: kormányzás] szellemét nem képviseli, hanem a legmesszemenőkig hazug és felelőtlen.
 
 
3. Évenkinti országgyülést Pesten
 
Ugyebár ez a pont annak idején részben azért született, hogy megteremtse a jogállamiság feltételeit és a törvénykezés transzparenciáját szolgálja. Na mármost mennyiben áll a jogállamiság talaján és mennyiben átlátható törvényalkotás az, amikor a Fidesz olyan jogszabályt fogadtatott el hűséges szavazógombjaival a parlamentnek csúfolt bábszínházban, hogy egy órával a zárószavazás előtt is teljesen átírhatják a törvényeket, anélkül, hogy a képviselőknek esélyük is volna – nem megrágni azt – pusztán csak elolvasni. És milyen felelős képviselők azok, összevetve a 2. ponttal, akik olyan törvényt szavaznak meg, amiről azt sem tudják, hogy mi áll benne? Ez ám a felelősség meg a nemzeti érdek, basszátok meg! Továbbá mennyiben jogállami és transzparens a rapid törvénygyártás, a saját politikai hasznukra formált alkotmány, a salátatörvényekben elrejtett jogszabályok? Semennyiben, elvtársak.
 
 
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben
 
A Fidesz ezt a pontot is meghazudtolja. Mennyiben tekinthető polgárinak az az állam, amely visszaépíti a jobbágy–nemes, az úr–szolga dichotómiát? A politikai származás, az ebből származó nemesi előjogok, a középkori familiaritás értelmében (is) vett rokonság és a politikai lojalitás számít, nem a szaktudás és a képzettség. És aztán ott van a vallás kérdése: mennyiben nevezhető vallásszabadságnak az, amikor a politika önkényesen határozza meg, mi számít egyháznak. A viktoriánusok az egyenlőségre mind „polgári és vallási tekintetben” köpnek.
 
 
5. Nemzeti őrsereg
 
Ez a pont NATO-tagként irreleváns.
 
 
6. Közös teherviselés
 
Ugyan már. Mennyiben érvényesül a közteherviselés, vagyis a mindenki adózzon elve akkor, amikor egyes posztokba beültetett familiárisoknak és cégeknek királyi kegynél fogva hűbéri jellegű kiváltságokat, privilégiumokat adnak, míg másokat különadóval és dézsmával terhelnek? Hogy a nemkétkulcsos nemegykulcsos adót már ne is említsem, mely a gazdagokat nemesi sorba emeli, míg a szegényeket jobbágysorba taszítja, visszaépítve így a feudális struktúrákat.
 
 
7. Urbéri viszonyok megszüntetése
 
A 6. pont gondolatmenetét lehetne itt folytatni, amelynek értelmében a Fidesz nem a polgári egyenlőséget képviseli, hanem egyes rétegeknek jobbágysorba taszítását, közmunkának nevezett pótcselekvéssel állítva vissza a robotot és a kizsákmányolást.
 
 
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján
 
Orbánisztán hűbéri államában kiterjedt kegyencrendszer segíti, hogy valakiknek (vagy inkább senkiknek) gyakorlatilag bármit meg lehessen tenniük felelősségre vonás nélkül (Pl. a fenyegetés azért van „rendben”, mert a fenyegetés – szól az érv – a jövőre irányul. Ki hallott már olyanról, hogy a fenyegetés a múltra irányul? Megfenyegetlek tegnap?). Másokat ellenben koncepciós perre hajazva ún. „elszámoltatás” címszó alatt próbálnak besározni. Az ungabungai ügyészségen ott ül az egykori pártember, a legfőbb bíró az úriszéken pedig a Párt egy ősbölényének felesége, a nemzetvezető barátja, kezében korlátlan hatalommal. Ez ám a szövetségbe forrt Magyar Polgári Szövetség.
 
9. Nemzeti Bank
 
1848-ban ez a pont azért született, hogy Magyarországnak legyen önálló jegybankja, amelynek függetlenségét, ugye, most csorbították, Kétharmad Tábornok kézi vezérlése alá helyezik, hogy az rátehesse markát a bank devizatartalékaira.
 
10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk
 
A pártalkotmányra. A többihez vö. az 5. pontot.
 
 
11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak
 
Itt azért még nem tartunk. Most még. (Zárójel: Ezt most még nem is én mondom, hanem maga Rétvári Bence mondta a napokban a parlamentben arra, hogy az otthonvédelmi fegyverek nem a politikai rivális ellen irányulna most még – amit persze a 2-es pont jegyében utóbb letagadott.) Ugyanakkor nagyon tekernek arra, hogy az általam egyébként pojácának tartott Dzsurcsányi boszorkányt valami ürüggyel börtönbe zárják, legyen az Balsai révén a legabszurdabb terrorizmus-vád. Említhető példaként még az, ahogyan a kormány kritikusait (lásd: Heller Ágnesék baszogatása) kriminalizálják, mert hiszen a Budai Gyula nevű jóképű traktorfilozófus csak tudja mán, hogyan szoktak görög filozófusokat fordítani. Mindazonáltal az ellehetetlenítésre a kriminalizálás mellett vannak kifinomultabb módszerek is, hogyan lehet a hatalomnak nem tetsző alakokat, szervezeteket vegzálni: például úgy, hogy az adóhivatal berendeli a millásokat.
 
 
12. Unio
 
Akkor ugyan ez Erdélyre vonatkozott, most pedig egy másik Unióból lett éppen „vidéki kóceráj”.
 
 
A konklúziót tehát úgy párolhatjuk le, hogy a Fidesz nevű fundamentalista vallás nem örököse 1848-nak, hanem egyenesen tagadása. Következésképpen így aztán nincs erkölcsi alapjuk március 15-én 1848-ról szónokolni.
 
 
Post Scriptum: Kapuváron ma, március 14-én tartják március 15-ét. Milyen érdekes, nemde? Hiába no, új időszámítás van, forradalmi időkhöz új naptár kell. Majd wannabe-történészek kiderítik és a Tákolmányba is beleírják, hogy a Kis Októberi Önkormányzati Fülkeforradalom valójában november 7-én történt. De vajon miért hozták az ünnepséget egy nappal előbbre? Vajon mi dolguk március 15-én, hogy nem érnek rá? Vajon hol lesznek azok, akik, mint értesültünk róla, a közösségi gondolkodás apostolai? Aki beletúr a Fidesz kapuvári honlapjának aktuális „programajánlójába”, annak a válasz eléggé nyilvánvaló lehet.

8 komment

Címkék: 1984

A bejegyzés trackback címe:

https://kapuvar.blog.hu/api/trackback/id/tr264316585

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

miami press 2012.03.14. 18:47:29

Keserűen igaz, amit írtál. Nincs mit hozzáfűznöm. Szomorú látnom mindezt, nap nap után.

P.mester 2012.03.14. 19:36:00

Jobban örülnék neki, ha bebizonyosodna, egy szó sem igaz belőle.

miami press 2012.03.14. 20:55:01

Hát ez valami abszurd: Jönnek a lengyelek. Szállnak be a vonatba, fellobogózva, bannerozva, mintha csatába indulnának. Vagy a csatkai búcsuba. Oszt holnap az ország is kiürül, mert aki nemzeti, az a Kossuth téren tömörül majd. (Kapuvárral együtt.) Sörért, virsliért imádjuk a vezírt, érezzük a birkanyáj melegét. Megmutatjuk a világnak, megmutatjuk magunknak. Szakrális élmény. Posztmodern szakralitás. Szentjobb helyett bal...

oszkár írja 2012.03.15. 19:47:44

Ti nem látjátok mennyire igazat mond és élethű és csak ő akar jót senki más nem, minenki csak rosszat akar. Nem értem miért nem hiszitek el ennek a vadbaromnak. Mindenkinek oda kellene menni megcsókolni kedves kis kezét, hogy kösz szépen a fizetéscsökkenést, kösz szépen gyógyszerárak növekedését, kösz szépen, hogy egy munkaképtelent visszaküldtél dolgozni, de nincs hova, kösz a 27%-os áfá-t, kösz, hogy nemzetközi szinten az egész országot már baromnak tekintik egy újság szerint, kösz az alkotmányt amivel kitörlöm a seggem, kösz szépen a munkanélüliség emelkedését, kösz szépen , hogy egyre több embert halálba küldesz, kösz szépen, hogy a gazdaság nem emelkedik, kösz szépen az 500ft-os tojás árát és minden élelmiszerár emelkedését, kösz szépen a regressziót, kösz szépen... Viktor szeretünk!!! Viktor imádunk!!! Viktor csak így tovább!!! Viktor most már minden disznóvágás előtti napon a te neved említik, mint régen Rákosi Mátyásét. Matyi holnap megdöglesz most: Viktor holnap megdöglessz. Viktor mindenki teérted van. Na jóvan lehiggadtam.

miami press 2012.03.15. 20:25:07

@oszkár írja: Kedves Oszkár! Kb. fél órája én is igy fejeztem be egy gondolatmenetet: Na, jól van, lehiggadtam. Mert egész nap pörögtem, pörgetett a baromságok pergőtűze. De lehet, hogy nem is kéne lehiggadnunk. Lehet, hogy nem is szabadna lehiggadnunk. Lehet, hogy nem kéne letennünk a tollat, letenni a technikát, hanem folyamatosan kellene magas hőfokon felhivni azok figyelmét is a visszásságokra, akik nem pörögnek, vagy csak alig-alig. Mert: vagy nem akarnak, vagy nem tudnak. Mert: ez vagy jó nekik, vagy már belefáradtak. Mert: a megélhetés gondja agyonnyomja őket, vagy mert.....
De nem is biztos, hogy csak az anyagiak miatt kellene pörögnünk. Hanem amiatt, hogy rekordidő alatt az országot totális ellenőrzés alá vonták, miközben a szabadság soha nem látott fokáról szónokol a vezér, miközben lassan egy évtizede legalább 2 részre szakadt (szakittatott) az ország, a vezér soha nem látott nemzeti egységről szónokol rekedten, miközben a fenti anyagi okok miatt rettegünk, a vezér soha nem látott anyagi emelkedésről hablatyol, miközben szarban van a ország külpolitikai helyzete, a vezér soha nem látott eséylről és győzelemről beszél. Még talán ez sem lenne baj. Mert egy személyiség- és idegbajos, küldetéstudatos beteg ember azt beszél, amit akar. Eszéhez kell érteni. A baj ott kezdődik, hogy még mindig százezrek vonaglanak szavaira, csókolják kezét, törölgetik könnyeiket, hatódnak meg együvé tartozásuk gondolatától is. A viktor megdögölhet. De mi lesz ezzel a viktoriánus szellemmel? Mi lesz ezzel az országgal? mikor tér észhez, és mikor indul el valóban az együttgondolkodás útján? És mikor lesz hajlandó elviselni, hogy azok is, kik nem pont úgy gondolkodnak a világról, országról, nemzetről, szintén a nemzet részei. És nem csak azok, akik ellenzékben (most éppen kormányon) vannak.

P.mester 2012.03.15. 22:46:14

Ma egymilliárd kínai importtüntetőnek beöltözve hallottam, hogy aszonták a bratankik, hogy teraz albo nikdy, de nekik is kéne ilyen Viktátor.

Felőlem aztán vigyék csak!

Ikvafalvy 2012.03.16. 01:29:16

Se sor,se virsli nem volt!
Nagyon elcsepelt vaker!
NNa,meg ez a birkazas!!!
"lehiggatam" irja Osziba,mi
a f@xtol vagy ideges???
Gondolom a 250 ezer nyomta fel a
kavedat!!!
Udv.

P.mester 2012.03.16. 12:40:42

Nekem volt sör is, virsli is.

Azúgyvót, hogy a politikai vaterára kitoltam egy hirdetést, hogy biodíszletként oda megyek tüntizni, ahol fizetnek. Ki vesz meg? Ide gyertek, most akciós vagyok!

És hogy megvásároltak-e? Meg-meg!

No hát amolyan lengyelesen felkapaszkodtam egy civil buszra, mely véletlenül a pártház előtt állt, este ingyévacsi.

Ez egymilliárd kínáivá való átváltozásom igaz és hiteles története.
süti beállítások módosítása